Månadsarkiv: november 2014

Vad är skillnaden mellan ateism och agnosticism?

Frågan “Vad är skillnaden mellan ateism och agnosticism?” svara vi på i det första avsnittet av podcasten Det acheter viagra pfizer wikipedia ska gudarna veta.

Kort svar: Skillnaden mellan ateism och agnosticism är att ateism innebär att du inte tror på någon gud och agnosticism innebär ett förhållningssätt där du anser att det inte går att nå kunskap om huruvida det finns en gud.

Ateism och agnosticism är två begrepp som inte sällan blandas ihop. Dock betyder de inte alls samma sak. Du kan vara ateistisk agnostiker, du kan även vara teistisk agnostiker.

Vad är ateism?

Ateism kommer ur det grekiska ordet för gud – theos och prefixet a- som innebär avsaknad av. Rent ordagrant betyder alltså ateism ”avsaknad av gud”. Att ha en ateistisk livsåskådning innebär alltså att du utgår ifrån att det inte finns någon gud.

Viktigt att poängtera är att ateism i sig inte är en tro eller en religion – ateism är bara ett förhållningssätt till gud/gudomlighet. På samma sätt som donde conseguir viagra sin receta en buenos aires monoteism inte är en religion i sig utan bara en idé om att det finns en allsmäktig https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-definition/ gud.

4573_85102207981_82774372981_1938569_6773166_n_44063836

Vad är agnosticism?

Även ordet agnosticism kommer ur grekiskan. Gnosticism eller gnosis betyder ungefär ”kunskap, vetande” och prefixet a- som även här innebär avsaknad av. Agnosticism betyder alltså ”utan kunskap om” och det en anser sig sakna kunskap om är eventuella gudar.

Motsatsen till agnosticism är inte gnosticism. Gnosticism är cialis jakarta nämligen namnet på en antal religiös idéströmningar (främst inom kristendomen).

Skillnaden mellan ateism och agnosticism

Skillnaden mellan ateism och agnosticism är alltså att ateism handlar om ett förhållningssätt gentemot gudomlighet och agnosticism handlar om ett förhållningssätt gentemot kunskap om det gudomliga.

Vad är en religion?

Frågan ”Vad är en religion?” svara vi på i det första avsnittet av podcasten Det ska gudarna veta.


Kort svar: Det finns många definitioner av vad en ”religion” är, men ofta inbegrips tron på någon form av övernaturlig kraft som på ett grundläggande sätt påverkar människors liv.

En av de första sakerna en lär sig på universitets kurser i religionskunskap är att det finns ”hundratals olika definitioner av vad religion är”. Olika religionsvetare har olika definitioner, delvis utifrån vilket område hen studerar.

De olika definitionerna kan kategoriseras i två olika typer av definitioner – substantiella och funktionella religionsdefinitioner.

Substantiella religionsdefinitioner

En substantiell definition av religion tar sin utgångspunkt i vad religionen är – vilka delar som en religion består av. Det kan t.ex. vara sådana saker som trosuppfattningar (hur en tror på Gud/gudar) eller riter (hur du utövar/praktiserar din religion).

Ett exempel https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-100mg/ på en substantiell definition av religion är:

Religion är tro på en gud eller gudar som har makt över ditt liv

De substantiell definitionerna av religion ligger nära det som de flesta (åtminstone i västvärlden) har som vardagsuppfattning kring vad religion är – tron på någon form av övernaturlig kraft eller makt (inte sällan kallat gud eller gudomlighet).

Problemet med de substantiella definitionerna är att de kan bli alltför snäva – livsåskådningar som inte innehåller någon övernaturlig makt (ex theravadabuddhismen) skulle då inte räknas som religion.

Funktionell definition

En funktionell definition av religion tar istället fokus på vad en religion gör – alltså vilken funktion den kan fylla för individer, grupper eller samhällen. Det kan vara sådana saker som att religion är sådana saker som skapar mening i livet åt människor.

Ett exempel på en funktionell definition av religion skulle kunna vara:

Religion är det som ger en djupare mening i tillvaron åt den enskilda människan

Med en funktionell definition av religion inryms betydligt fler saker inom religionsbegreppet – t.ex. skulle fotboll, musiklyssnade eller dataspelande kunna räknas som religion eftersom de skänker en djupare mening i tillvaron åt de som utövare dessa saker.

Olika religionsdefinitioner

Det finns, som sagt, mängder av olika religionsdefinitioner. En enkel (men inte okomplicerad) definition föreslås av James Martineau

Religion is the belief in an ever living God, that is , in a Divine Mind and Will ruling the Universe and holding moral relations with mankind.

Problemet med Martineaus definition är att den tar sin utgångspunkt i protestantisk kristendom (där tron på Gud är det centrala). Theravadabuddhism skulle inte räknas som en religion. Men också judendomen har svårt att rymmas inom ovanstående definition eftersom judendomen är så mycket mer än en trosuppfattning – även riter, traditioner och dylikt inryms i den judiska religionen.

Keith Yandell, professor i filosofi och religionsvetenskap, föreslår i boken Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction följande definition av religion

 a religion is a conceptual system that provides an interpretation of the world and the place of human beings in it, bases an account of how life should be lived given that interpretation, and expresses this interpretation and lifestyle in a set of rituals, institutions and practices

Yandells defintion är typiskt funktionell – den tar fokus på vad religionen gör (”provides an interpretation of the world”). Problemet blir då, vilket Victoria Harrison påpekat, att definitionen blir bred, t.ex. skulle en ideologi som maoism inkluderas i definitionen.

Skrivet av Mattias Axelsson (2014-11-06)

Källor: Yandell, Keith (1999) Philosophy of Religion: A Contemporary Introduction London: Routledge

Harrison, Victoria The Pragmatics of Defining Religion in a Multi-cultural
World, i The International Journal for Philosophy of Religion 59
(2006)

cropped-creation-of-man.jpg